23 – 27 /4/18 – Dathliadau Wythnos Gymreig – Siarter Iaith

25/4/18 – Cyngor Eco yn trefnu prynhawn tacluso Gardd yr ysgol

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  

Newyddion / News

Chwefror 27, 2017
imagescacz7q2x

Noson Rieni Nos Lun Mawrth 26ain 2018

Noson anffurfiol i ymweld â’r dosbarth ac edrych ar waith eich plentyn rhwng 3.45 y.h. a 6.15 y.h.
Chwefror 26, 2017
suzie

Llongyfarchiadau i Suzie Pearson-Ryall ar ennill “COGURDD””

Bydd Suzie yn cynrychiolu’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng nghystadleuaeth “COGURDD” ym mis Mai yn Llanfair-ym-Muallt.
Chwefror 26, 2017
woodland-trust

Newyddion da! Woodland Trust

Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi derbyn 420 o goed a gwarchodlu ar eu cyfer oddi wrth yr ymddiriedolaeth goetir. Rydym yn cydweithio’n agos gyda ” […]