24/11/17 – Cor yr ysgol yn canu wrth droi Goleuadau Nadolig Llanymddyfri ymlaen 5.30y.h.

Ar ran y llywodraethwyr, athrawon, cynorthwywyr a phlant, hoffwn eich croesawi i wefan ein hysgol. Gobeithiwn yn ddirfawr dros gyfnod o amser y byddwn yn datblygu partneriaeth glos rhyngddoch a’r ysgol a fydd yn y pendraw yn amlygu, siapio a datblygu addysg eich plentyn. Mae’r ysgol yn rhan annatod o’r dref a’r gymuned ehangach ac fe wnawn ni ein gorau glas i feithrin plentyn a fydd yn tyfu i fod yn aelod pwysig, parchus a chydwybodol o’r gymuned. Bwriadwn greu awyrgylch ddysgu a fydd yn gyffrous, yn bwrpasol ac hapus lle annogir pob plentyn i gyrraedd ei lawn / ei llawn botensial. Sylweddolwn fod cyfnod addysg plentyn yn gyfle euraidd i ni sicrhau ei fod / ei bod mor hapus a llwyddiannus ag sy’n bosib. Bydd plentyn hapus sydd yn mwynhau bwrlwm ysgol yn elwa’n llawn o’i amser / o’i hamser mewn addysg gynradd. Mae meithrin a chreu perthynas dda rhwng plant, athrawon, cynorthwywyr a rhieni yn holl bwysig os ydym am gyrraedd ein nodau hir dymor:- cydweithio gyda’n gilydd i sicrhau datblygiad a lles bob plentyn.  

Newyddion / News

Chwefror 27, 2017
imagescacz7q2x

Noson Rieni Mawrth 29ain

Noson anffurfiol i ymweld â’r dosbarth ac edrych ar waith eich plentyn rhwng 3.45yp a 6.15pm
Chwefror 26, 2017
carys-cogurdd-v1

Llongyfarchiadau i Carys Morgan! “Cog Urdd”

Bydd Carys yn cynrychiolu’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng nghystadleuaeth “Cog Urdd” ym mis Mai ym Mhenybont.
Chwefror 26, 2017
woodland-trust

Newyddion da! Woodland Trust

Rydym yn ymfalchïo ein bod wedi derbyn 420 o goed a gwarchodlu ar eu cyfer oddi wrth yr ymddiriedolaeth goetir. Rydym yn cydweithio’n agos gyda ” […]
Ysgol Rhys Prichard PTA
Ysgol Rhys Prichard PTA shared their post.Dydd Sul, Tachwedd 19th, 2017 at 8:20pm